Ogłoszenia i inne ważne informacje dla Studentów

UWAGA
Poniżej publikujemy wstępny harmonogram sesji letniej w ZS WO UW zatwierdzony przez Samorząd Studentów.
SinoSesja lato-2324

UWAGA!!! 27 lutego zajęcia będą odbywać się zdalnie!
Szanowni Państwo,
na wniosek Rady Samorządu Studentów WO i w porozumieniu z Panem Prof. Piotrem Tarachą Dziekanem WO UW, Pani Dziekan Widy-Behiesse podjęła decyzję o przeprowadzeniu zajęć zdalnych dn. 27.02.2024 r.
Decyzja jest podyktowana planowanym strajkiem rolników i innych grup zawodowych, który ma się rozpocząć o godz. 11.00.
OGUNy i WF odbywają się zgodnie z tym, co zadecyduje jednostka odpowiedzialna za ww. zajęcia, a przejście w tryb zdalny na WO nie usprawiedliwia nieobecności na zajęciach stacjonarnych oferowanych przez inną jednostkę UW.
Państwa Wykładowczynie i Wykładowców uprzejmie proszę o przekazanie uczestnikom linków do zajęć zdalnych poprzez USOS MAIL.
Zajęcia powinny być zrealizowane przy użyciu narzędzi informatycznych Google Meet lub ZOOM, synchronicznie i odbywać się w godzinach wskazanych w planie zajęć.
Lektoraty Wydziałowej Szkoły Języków Wschodnich będą realizowane zdalnie.

Wyjazdy w ramach działania IDUB IV.2.2
W Programie mogą wziąć udział wyłącznie studenci i doktoranci UW, którzy zostali zakwalifikowani na wyjazdy na studia częściowe w ramach jednego z trzech konkursów programów stypendialnych realizowanych na UW:

(1) oferty stypendialnej wynikającej z ogólnouniwersyteckich umów o bezpośredniej współpracy koordynowanych przez BWZ (umowy bilateralne),

(2) programu Erasmus + „Mobilność edukacyjna – kraje programu lub kraje trzecie niestowarzyszone w ramach KA131”: wyjazdy na studia częściowe do uczelni 4EU+;

(3) programu Swiss European Mobility Programme – SEMP wyjazdy do uczelni 4EU+.

Głównym elementem udziału w Programie jest plan badawczy, zatwierdzony przez opiekuna naukowego: może być to zbieranie materiałów do pracy zaliczeniowej/ licencjackiej/ magisterskiej, kwerenda biblioteczna, projekt w ramach zajęć na UW, itp.

Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym do końca roku akademickiego 2023/24 lub do wyczerpania funduszy.
Szczegółowe informacje znajdą Państwo tu

Studia częściowe w ramach programu Erasumus
Rekrutacja na WO zostanie uruchomiona na początku semestru letniego roku 2023/24. Będzie ona się odbywać przez system USOS. Już teraz mogą Państwo oglądać oferty wyjazdów po zalogowaniu się do USOSu (Wymiana studencka -> oferty wyjazdów) i przygotować niezbędne dokumenty.

Wstępne warunki kwalifikacji:
1. średnia min. 3,49 (dostarczenie zaświadczenia o średniej ocen z poprzedniego roku akademickiego)
2. udokumentowana znajomość języka obcego na poziomie określonym w umowie z uczelnią partnerską: B1, B2 lub C1 (wymagania językowe są określone w ofertach)
3. nie więcej niż jedno zaliczenie warunkowe.
We wniosku należy zawrzeć życiorys oraz list motywacyjny (oba po polsku i po angielsku).

Harmonogram sesji zimowej 2023/24
Szanowni Państwo,
Poniżej harmonogram sesji. Jeśli umawiali się Państwo z Wykładowczyniami i Wykładowcami na inne terminy w ciągu ostatnich dni, zmiany mogą nie być uwzględnione.
Harmonogram sesji zimowej 2023_24 w ZSWOUW

Rejestracja na przedmioty ogólnouniwersyteckie na semestr letni 2023/2024
Rejestracja rozpoczyna się o godz. 21:00 i kończy o godz. 23:59.

I tura: 04.12.2023 r. – 30.12.2023 r. (rejestracja do grup dedykowanych oraz otwartych)

Od 04.12.2023 r. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-SCISLE-OG, czyli przedmioty ścisłe. Obowiązuje dedykacja przy
przedmiotach, przy których została zdefiniowana.

Od 05.12.2023 r. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-HUM-OG, czyli przedmioty humanistyczne oraz nadal będzie można się
rejestrować na wszystkie przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc. Nadal obowiązuje dedykacja przy przedmiotach, przy których została zdefiniowana.

Od 07.12.2023 r. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-SPOL-OG, czyli przedmioty społeczne oraz nadal będzie można się
rejestrować na wszystkie przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc. Nadal obowiązuje dedykacja przy przedmiotach, przy których została zdefiniowana.

II tura: 22.01.2024 r. – 12.03.2024 r. (rejestracja na wszystkie dostępne przedmioty, nie ma już przedmiotów dedykowanych)
Uwaga: końcowy termin rejestracji, tj. 12.03.2024 r., nie oznacza, że dopiero od tego dnia należy zacząć uczęszczać na zajęcia, ponieważ semestr letni w roku akademickim
2023/2024 na Uniwersytecie Warszawskim rozpoczyna się od 19.02.2024 r.

Od 22.01.2024 r. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-SCISLE-OG, czyli przedmioty ścisłe w miarę pozostałych wolnych miejsc.

Od 23.01.2024 r. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-HUM-OG, czyli przedmioty humanistyczne oraz nadal będzie można się
rejestrować na wszystkie przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc.

Od 25.01.2024 r. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-SPOL-OG, czyli przedmioty społeczne oraz nadal będzie można się
rejestrować na wszystkie przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc.

UWAGA!!!
Na wniosek Rady Samorządu Studentów WO UW 2 i 3 listopada 2023 na Wydziale Orientalistycznym ogłasza się godziny dziekańskie.
Dla kierunku Studia Wschodnie godziny dziekańskie ogłasza się dodatkowo 31 października 2023 roku od godz. 15.00.
Przedmioty typu OGUN i lektoraty oraz WF studenci realizują zgodnie z decyzjami jednostek prowadzących te zajęcia.

Szanowni Państwo,
Uprzejmie proszę o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi egzaminów certyfikacyjnych:
1. Oferta egzaminów certyfikacyjnych organizowanych przez Radę Koordynacyjną dzieli się na ofertę podstawową (języki częściej nauczane, przede wszystkim na poziomie B2) oraz ofertę rozszerzoną (języki częściej nauczane na poziomach B1, C1 i C2 oraz języki rzadziej nauczane na poziomach A2-C1).
2. W związku ze zniesieniem możliwości obniżenia do B1 poziomu egzaminu certyfikacyjnego, stanowiącego warunek ukończenia studiów na Uniwersytecie Warszawskim egzaminy z języków częściej nauczanych na poziomie B1 będą organizowane tylko w czasie egzaminacyjnej sesji zimowej i letniej.
3.W ciągu roku akademickiego egzaminy certyfikacyjne przeprowadzane są w czasie sesji egzaminacyjnych przewidzianych w kalendarzu uniwersyteckim:
a) egzaminacyjna sesja zimowa (języki z oferty podstawowej)
b) egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru zimowego (tylko egzamin z języka angielskiego na poziomie B2, dla osób, które otrzymały ocenę niedostateczną w czasie egzaminacyjnej sesji zimowej)
c) egzaminacyjna sesja letnia (języki z oferty podstawowej i rozszerzonej)
d) egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru letniego (języki z oferty podstawowej i wybrane języki z oferty rozszerzonej)
4. Dokładna oferta egzaminów certyfikacyjnych przeprowadzanych w roku akademickim 2023/2024 zostanie podana 15 listopada 2023 r.
5. Na egzaminy certyfikacyjne obowiązuje rejestracja. Podobnie jak w roku ubiegłym, czas trwania zapisów, ze względu na działania logistyczne, został skrócony. Po zamknięciu rejestracji nie ma możliwości jej ponownego otworzenia. Daty rejestracji w roku akademickim 2023/2024:
● egzaminy w sesji zimowej: 15.12.2023 – 16.01.2024
● egzaminy w sesji poprawkowej semestru zimowego: 10.02.2024 – 15.02.2024
● egzaminy w sesji letniej: 06.05.2024 – 03.06.2024
● egzaminy w sesji poprawkowej semestru letniego: 21.07.2024 – 20.08.2024
6. Każdy student posiada dwa żetony, które umożliwiają mu zapisanie się na egzamin certyfikacyjny (jeden żeton na pierwsze podejście, drugi na podejście „poprawkowe”, w dowolnym dla studenta momencie). W przypadku wykorzystania obydwu żetonów student musi zapisać się na kurs repetytoryjny, który umożliwi mu uzyskanie kolejnego żetonu
egzaminacyjnego. Daty rejestracji na kursy repetytoryjne:
● rejestracja na kurs repetytoryjny przed egzaminami w sesji zimowej: 15.12.2023 – 12.01.2024
●rejestracja na kurs repetytoryjny przed egzaminami w sesji poprawkowej semestru zimowego: 08.02.2024 – 10.02.2024
● rejestracja na kurs repetytoryjny przed egzaminami w sesji letniej: 06.05.2024 – 28.05.2024
● rejestracja na kurs repetytoryjny przed egzaminami w sesji poprawkowej semestru letniego: 30.07.2024 – 15.08.2024
W sprawie zapisów na kursy repetytoryjne studenci powinni kontaktować się z koordynatorem Uniwersyteckiego Systemu Nauczania Języków Obcych pod adresem jezyki.koordynator@uw.edu.pl.
7. Zasady organizacji oraz przeprowadzania egzaminów certyfikacyjnych regulują dwa dokumenty uniwersyteckie:
a) Uchwała nr 103 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dn. 17 listopada 2021 r. w sprawie zasad prowadzenia lektoratów i przyjmowania egzaminów z języków obcych na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2021 r. poz. 285)
b) Zarządzenie nr 156 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dn. 22 grudnia 2021 r. w sprawie zasad organizacji nauczania języków obcych i certyfikacji biegłości językowej (Monitor UW z 2021 r. poz. 310 z późn. zm.)
8. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przeprowadzania egzaminów certyfikacyjnych znajdują się na stronie http://jezyki.obce.uw.edu.pl w zakładce „Egzaminy certyfikacyjne”.

Szanowni Państwo,
Poniżej informacje dotyczące wyjazdów w ramach programu Erazmus:

Zasady II tury ogólnouniwersyteckiej częściowe studia (SMS) 2023/24.
Na stronie BWZ zostały umieszczone zasady dot. II tury kwalifikacji (tzw. ogólnouniwersytecka). Zwracamy uwagę, że wyjazdy w ramach II tury dotyczą wyjazdów wyłącznie w semestrze letnim i finansowane będą z budżetu KA131/2022, czyli z niższymi stawkami stypendialnymi w porównaniu do KA131/2023. Poza tym stypendium otrzyma jedynie pierwsze 70 osób zakwalifikowanych do wyjazdu.
Dodatkowe informacje
Pytania dot. II tury należy kierować do p. Sybilli Marinković (erasmusbwz@uw.edu.pl; tel. 55 24 079).

Szanowni Państwo,
Od 3 lipca biblioteka Zakładu Sinologii będzie otwarta
od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00-15:00.

Szanowni Państwo,
Przed zbliżającą się sesją, Pani Dziekan wystosowała do Państwa list. Zachęcamy zapoznanie się z jego treścią
AI na WO_STUD

Szanowni Państwo,
Poniżej znajdują się terminy rejestracji na zajęcia w przyszłym roku.

Harmonogram rejestracji na przedmioty realizowane na Wydziale Orientalistycznym na sem. zimowy w roku akademickim 2023/24

I tura:
06.06.2023 g 21:00,
30.06.2023 g. 23:59

II tura:
12.09.2023 g. 21:00,
23.10.2023 g. 23:59

***

HARMONOGRAM REJESTRACJI NA PRZEDMIOTY OGÓLNOUNIWERSYTECKIE W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024

Rejestracja na przedmioty ogólnouniwersyteckie całoroczne oraz na semestr zimowy roku akademickiego 2023/2024

Rejestracja rozpoczyna się o godz. 21:00 i kończy o godz. 23:59.

I tura: 05.06.2023 r. – 30.06.2023 r. (rejestracja do grup dedykowanych i otwartych).

Od 05.06.2023 r. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-SCISLE-OG, czyli przedmioty ścisłe. Obowiązuje dedykacja przy przedmiotach, przy których została zdefiniowana.

Od 06.06.2023 r. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-HUM-OG, czyli przedmioty humanistyczne oraz nadal będzie można się rejestrować na wszystkie przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc. Nadal obowiązuje dedykacja przy przedmiotach, przy których została zdefiniowana.

Od 12.06.2023 r. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-SPOL-OG, czyli przedmioty społeczne oraz nadal będzie można się rejestrować na wszystkie przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc. Nadal obowiązuje dedykacja przy przedmiotach, przy których została zdefiniowana.

II tura: 11.09.2023 r. – 23.10.2023 r. (rejestracja na wszystkie dostępne przedmioty, nie ma już przedmiotów dedykowanych).
Uwaga: końcowy termin rejestracji tj. 23.10.2023 r. nie oznacza, że dopiero od tego dnia należy zacząć uczęszczać na zajęcia, ponieważ zajęcia w roku akad. 2023/2024 na Uniwersytecie Warszawskim rozpoczynają się od 02.10.2023 r.

Od 11.09.2023 r. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-SCISLE-OG, czyli przedmioty ścisłe w miarę pozostałych wolnych miejsc.

Od 12.09.2023 r. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-HUM-OG, czyli przedmioty humanistyczne oraz nadal będzie można się rejestrować na wszystkie przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc.

Od 14.09.2023 r. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-SPOL-OG, czyli przedmioty społeczne oraz nadal będzie można się rejestrować na wszystkie przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc.

Szanowni Państwo,
W związku ze zbliżającą się sesją przypominamy o terminach rejestracji na kursy repetytoryjne oraz na egzaminy certyfikacyjne w sesji letniej:
· rejestracja na kurs repetytoryjny przed egzaminami w sesji letniej: 05.05.2023 – 31.05.2023
· rejestracja na egzaminy w sesji letniej: 05.05.2023 – 05.06.2023
Prosimy o zapoznanie się z ofertą egzaminacyjną oraz terminami egzaminów certyfikacyjnych z języków obcych

Szanowni Państwo,
KJD, Pani Dziekan Widy-Behiesse zarządziła w dniach 4 i 5 maja godziny dziekańskie.
zarzadzenie_godziny dziekanskie maj_23

Zapraszamy do zapoznania się  z programem stypendialnym Darmasiswa umożliwiającym odbycie wyjazdów do Indonezji w roku akademickim 2023/2024. Oferta skierowana jest do studentów zainteresowanych nauką języka bahasa Indonesia i pogłębieniem wiedzy dotyczącej kultury indonezyjskiej.
Szczegóły znajdą Państwo tu

Szanowni Państwo,
Ze względu na ograniczenia ruchu w Warszawie spowodowane wizytą prezydenta USA decyzją Pani Dziekan zajęcia w dniach 21 i 22 lutego 2023 będą odbywać się zdalnie.

Szanowni Państwo,
Erasmus Student Network UW (ESN) wraz z Biurem Współpracy z Zagranicą (BWZ) serdecznie zaprasza studentów i doktorantów na Dni mobilności, które odbędą się od 24 do 26 stycznia br.
Indywidualne konsultacje z BWZ i ESN na stoisku w holu BUW 24-25 stycznia w godz. 12-17.
Spotkanie online 26 stycznia godz. 19.
Biuro Współpracy z Zagranicą
Dni Moblinościpdf

Szanowni Państwo,
Poniżej harmonogram sesji zimowej
SESJA ZIMOWA W ZAKŁADZIE SINOLOGII-1

Szanowni Państwo,
Zgodnie z zarządzeniem Pani Dziekan dn. 22 grudnia od godziny 13:00 obowiązują godziny dziekańskie.

Szanowni Państwo,
W roku akademickim 2022/2023 szkolenie z zakresu BHP odbywać się będzie na platformie e-learningowej KAMPUS w terminach:
W semestrze zimowym od 7 XII 2022 do 5 III 2023
W semestrze letnim od 20 III do 10 IX 2023
Szczegóły znajdą Państwo w piśmie zamieszczonym poniżej
Pismo Rektora_szkolenia BHP dla studentów_BOK_441_93-2022

Szanowni Państwo, poniżej ogłoszenie Pani Dziekan w sprawie godzin dziekańskich dn. 2 listopada 2022
Szanowni Państwo,
w odpowiedzi na prośbę Samorządu Studentów i w porozumieniu z Dziekanem Wydziału ogłaszam godziny dziekańskie dn. 2 listopada 2022 r. do godz. 13.00. OGUNy, lektoraty i WF studentki i studenci realizują zgodnie z decyzjami jednostek prowadzących ww. zajęcia.
Z poważaniem
Marta Widy

Uwaga KONKURS
Szanowni Państwo,
Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat konkursu na dofinansowanie mobilności Studentek i Studentów
konkurs

Szanowni Państwo,
Na egzaminy certyfikacyjne obowiązuje rejestracja. Po zamknięciu rejestracji nie ma możliwości jej ponownego otworzenia.
Daty rejestracji w roku akademickim
2022/2023:
● egzaminy w sesji zimowej: 15.12.2022 – 16.01.2023
● egzaminy w sesji poprawkowej semestru zimowego: 10.02.2023 –
15.02.2023
● egzaminy w sesji letniej: 05.05.2023 – 05.06.2023
● egzaminy w sesji poprawkowej semestru letniego: 14.07.2023 – 14.08.2023
Każdy student posiada dwa żetony, które umożliwiają mu zapisanie się na egzamin certyfikacyjny (jeden żeton na pierwsze podejście, drugi na podejście „poprawkowe”, w dowolnym dla studenta momencie).
W przypadku wykorzystania obydwu żetonów student musi zapisać się na kurs repetytoryjny, który umożliwi mu uzyskanie kolejnego żetonu egzaminacyjnego. Poniżej podaję daty rejestracji na kursy repetytoryjne:
● rejestracja na kurs repetytoryjny przed egzaminami w sesji zimowej:
15.12.2022 – 13.01.2023
● rejestracja na kurs repetytoryjny przed egzaminami w sesji poprawkowej
semestru zimowego: 10.02.2023 – 11.02.2023
● rejestracja na kurs repetytoryjny przed egzaminami w sesji letniej:
05.05.2023 – 31.05.2023
● rejestracja na kurs repetytoryjny przed egzaminami w sesji poprawkowej
semestru letniego: 14.07.2023 – 09.08.2023
W sprawie zapisów na kursy repetytoryjne studenci powinni kontaktować się z koordynatorem Uniwersyteckiego Systemu Nauczania Języków Obcych pod adresem: jezyki.koordynator@uw.edu.pl.

Zajęcia w roku akademickim 2022/23 rozpoczynają się 4 października

UWAGA
Egzamin poprawkowy z Pisma odbędzie się 9 września br o godzinie 9:00 w sali nr 8.

Szanowni Państwo,
Poniżej daty egzaminów w sesji poprawkowej 2021/22
Język i kultura starożytnych Chin
29 VIII 2022 godz. 12:00 Zakład Sinologii
Sztuka Chin
30 VIII 2022 godz. 10:00 s. 3 Zakład Sinologii
Wiedza o języku chińskim
31 VIII 2022 godz. 10:00 Zakład Sinologii
Literatura Chin
8 IX godz. 9.00 s. 3 Zakład Sinologii
Język i kultura chińska
9 IX 2022 godz. 9:00 s. 8 Zakład Sinologii
Historia Chin
9 IX 2022 godz. 11:00 s. 3 Zakład Sinologii

Szanowni Państwo,
Poniżej wstępny harmonogram sesji letniej. Obrony w tym roku będą się odbywać w dniach 11-13 lipca
Sesja letnia 2022_sinologia