dr hab. Józef Pawłowski

Dr hab. Józef Pawłowski od roku 2007 jest adiunktem w Zakładzie Sinologii. Stopień doktora uzyskał na podstawie rozprawy pod tytułem Koncepcja „państwa” we wczesnej myśli konfucjańskiej (w 2008 roku dysertacja została wyróżniona nagrodą Prezesa Rady Ministrów RP za najlepszą pracę doktorską). W roku 2014 opublikował monografię Przeszłość w ideologii Komunistycznej Partii Chin, na podstawie której uzyskał stopień doktora habilitowanego.

W latach 2010-2014 był mianowanym pracownikiem pionu politycznego Ambasady RP w Pekinie (z uprawnieniami do wykonywania czynności konsularnych).

Od roku 2018 jest członkiem zespołu doradców ds. azjatyckich przy Ministrze Spraw Zagranicznych.

Od roku 2016 pełni funkcję prodziekana Wydziału Orientalistycznego UW.

Wśród zainteresowań badawczych dr hab. Józef Pawłowskiego można wyróżnić dwa obszary: Pierwszy: wczesna filozofia chińska oraz historia Chin okresu starożytności, które to zagadnienia znajdują odzwierciedlenie w publikacjach, jakie ukazywały się w kolejnych latach po uzyskaniu stopnia doktora. Drugi: problematyka Chin współczesnych ze szczególnym uwzględnieniem polityki zagranicznej Chin oraz przemian i ewolucji systemu władzy w ChRL. Dr hab. Józef Pawłowski jest ponadto autorem przekładów prac naukowych dotyczących polityki zagranicznej Chin i stosunków międzynarodowych w Azji.

Dr hab. Józef Pawłowski promował kilkudziesiąt prac magisterskich i licencjackich; sprawuje także opiekę naukową nad uczestnikami studiów doktoranckich.

W zakres działalności dydaktycznej dr hab. Józefa Pawłowskiego wchodzą ćwiczenia z translatoryki stosowanej, jakich celem jest przygotowanie absolwentów do praktycznego zastosowania kompetencji językowych w sytuacjach zawodowych , seminaria magisterskie oraz wykłady specjalistyczne dotyczące szerokiego spektrum zagadnień Chin współczesnych: politycznych, społecznych, gospodarczych.